Kampenmotindex – Ekonomiblogg

Ekonomiblogg om aktier, utdelningar och företagande

Kopparbergs

Kopparbergs

Har precis ökat mitt innehav i Kopparbergs. Kursen har backat idag med ca 10% efter rapporten.

 Resultat

 * Resultatet efter finansiella poster 81,5 Mkr (74,3 Mkr)

 * Nettoomsättning exklusive dryckesskatt 1 145,1 Mkr (1 004,9 Mkr)

 * Sofiero Original alltjämt etta på Systembolaget

Verksamhet

Kopparbergs Bryggeri AB producerar, säljer och distribuerar öl, cider,
spritdrycker och läskedrycker. Tillverkningen sker vid koncernens bryggerier
i Kopparberg, Laholm, Sollefteå och Skruv.

Fakturering och resultat

Fakturering
Kopparbergskoncernens nettofakturering (exkl. dryckesskatter) uppgick till 1
145,1 Mkr (1 004,9 Mkr).

Resultatet

Koncernens resultat före skatt och minoritetsintressen uppgick till 81,5 Mkr
(74,3 Mkr).

Investeringar

Koncernens investeringar uppgick för perioden till 85,6 Mkr (87,4 Mkr).
Investeringarna fördelas enligt följande:

Materiella anläggningstillgångar                        85,60 Mkr            
   (87,0 Mkr)

Immateriella anläggningstillgångar                       0,0 Mkr             
    (0,4 Mkr)

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och
Bokföringsnämndens allmänna råd.

Tillämpade redovisningsprinciper är desamma som i senaste årsredovisningen.

Miljöpåverkan

Koncernen bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken,
verksamheten påverkar den yttre miljön huvudsakligen genom utsläpp av
biokemisk syreförbrukning, kemisk syreförbrukning och kväveoxider.

Ställda panter och ansvarsförbindelser

Ställda panter har minskat med 2,3 Mkr avseende tillgångar belastade med
äganderättsförbehåll jämfört med 2011-12-31.

Utnyttjad fakturakredit av belånade kundfordringar uppgår per 2012-09-30 till
236,6 Mkr.

Nästa rapporttillfälle

Nästa rapporttillfälle är den 27/2 2013.

Rapporten kommer att finnas tillgänglig på vår hemsida: www.kopparbergs.se.

VD:s kommentar

Under årets nio första månader uppgick koncernens nettoomsättning till 1 145
Mkr (1 004,9 Mkr).

På Systembolaget fortsätter Sofiero Original 5,2 % att vara det mest sålda
starklet och storebror Sofiero Guld 7,5 % ligger nu p en hedrande ttonde
plats. Även Fagerhult visar en klar ökning i försäljningen. Inom
cidersegmentet fortsätter Kopparbergs Päroncider att vara Systembolagets mest
sålda cider.

På den svenska restaurangmarknaden fortsätter våra satsningar och allt fler
restauranger och krogar väljer att bli våra kunder.

På våra exportmarknader fortsätter vår expansion och här fokuserar vi på vår
cider, där vår Kopparberg Päroncider är världens mest sålda päroncider.

Resultatet under perioden uppgick till 81,5 Mkr (74,3 Mkr).
Resultatförbättringen hänför sig till volym- och omsättningsökning.

—————-

Årets utdelningar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.